Διαχείριση Έργου

Το έργο υλοποιείται με βάση την εγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση με το ΙΚΥ και το πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος ERASMUS+. Συντονιστής είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και, συγκεκριμένα, ο Επίκουρος Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΠΚ Ιάκωβος Ρήγος σε συνεργασία με το διδάσκοντα ΠΔ 407/80 Νίκο Πατσαβό και τα εντεταλμένα αρμόδια στελέχη του ΕΛΚΕ. Σε μια σειρά προγραμματισμένων συναντήσεων καθώς και περιοδικών ψηφιακών συσκέψεων, η συντονιστική επιτροπή του έργου (με εκπροσώπους όλων των φορέων που συμμετέχουν), αναλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου τόσο βήμα-βήμα όσο και με βάση τη συνολικότερη θεώρησή του. Οι διαχειριστές του έργου είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής καθώς, επιπρόσθετα, παρακολουθούν και συντονίζουν τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τα ανάλογα πλαίσια.